Каква е разликата между профил и професия

Профил

Учениците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен зрелостен изпит по профилиращ учебен предмет.

Професия

Учениците, обучавани по училищен учебен план, който осигурява професионална подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията. Освен диплома за средно образование завършилите получават и свидетелство за професионална квалификация. При условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение учениците получават и свидетелство за правоспособност за професиите, за които се изисква такава.

Завършилите профил или професия се ползват от равни права за продължаване на образованието във ВУЗ