ОбУ "Св.св.Кирил и Методий"-с.Краводер

С потенциала на над 140 годишната си история ОУ ”Св.св.Кирил и Методий” да продължи да се развива като училище  с добра материално-техническа база и  квалифицирани учители,  в което учениците да получават образование, съответстващо на потребностите на съвременния живот.

Учениците, завършили нашето училище да могат да реализират в максимална степен своите житейски планове, като зачитат правата и  не накърняват  правата  на другите.
За учебната 2022-2023г. училището предлага прием в една паралелка с втора степен на професионална квалификация
професия „Оператор в дървообработването“, специалност „Производвство на тапицирани изделия“.