Прием на ученици от домове за деца

Учениците се приемат по документи по специалности от професии подредени по тяхно
желание.
В срок от 03.05.2022 г. до 21.05.2022 г. в РУО – Враца се подават следните документи:
1. Заявление – с подредени желания /по образец/;
2. Служебна бележка /за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от
центровете за настаняване от семеен тип/ – удостоверяваща настаняването в съответната
институция.
3. Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство
/за учениците, настанени в приемно семейство /- съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила
на детето
4. При подаване на документите ученикът представя лична карта