Прием на ученици със СОП

Ученици със СОП, които завършват VII клас с удостоверение за завършен VІІ клас
Директорът на училището, в което горепосочените ученици завършват VII клас, съвместно
с ресурсните специалисти и кариерните консултанти информират ученика за
възможностите за насочване и оказват пълно съдействие на родителите да попълнят
заявление и подадат в РЦПППО – Враца, в срок от 3 май до 21 май 2022 г., следните
документи:

1.Заявление с подредени не по-малко от три желания (Приложение №2), подписано от
родител;
2.Оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика,
за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от
професия.
3.Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното
положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат
отношение към обучението и образованието на ученика.
4.Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна
комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на
Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта,
съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които
удостоверяват заболяването.
5.Копие от плана за подкрепа на ученика през настоящата учебна година.