Указания за подаване на заявления

Какво е важно да знаете при подаване на заявлението.

Какво е важно да знаете за класирането.

Индивидуалните резултати от НВО ще бъдат обявени на платформата за държавния прием
на адрес: https://priem.mon.bg  и всеки ученик ще има достъп до нея с входящия си номер и
уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището.
Информация за училищата в област Враца, които осъществяват прием на ученици в VIII
клас за учебната 2022/2023 година  и начинът на балообразуване за всяка паралелка е
публикуван на сайта на РУО – Враца в раздел „Прием“, както и на сайта, създаден
специално за държавния план-прием 2022/2023 г.: https://apply-2022.edupro-vratsa.org
Заявяването на участие в първи и в трети етап на класиране ще се осъществява само
по електронен път /online/.

Подаването на заявление за участие в класирането може да стане от всеки компютър с интернет, по което и да е време в денонощието, в определените времеви периоди.

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://priem.mon.bg и

индивидуален код за достъп. За начина на подаване на заявление онлайн може да се информирате от приложеното указание в раздел „Прием“ – Текущи съобщения.

ВАЖНО! Подаването на заявления за участие в първо и в трето класиране се осъществява по един от следните начини:

  • Самостоятелно, като се ползва индивидуалния код за достъп на ученика, от персонален компютър /телефон;
  • В определените училища-гнезда, от служебно ангажирани лица, с осигурен служебен профил.
  • Родители и ученици, които поради липса на достъп до интернет или други причини срещат затруднения за заявяване на участието си в първи и в трети етап на класиране, могат да получат съдействие в училището, в което ученикът е завършил основното си образование, в рамките на работния ден /от 8.00 до 18:00 ч./. В този случай въвеждането на заявлението ще се осъществява чрез персоналния профил на ученика.
  • В Регионално управление на образованието – Враца, намиращо се на адрес: ул. „С. Врачански” №6, ст. 403, ще бъдат приемани заявления в особени случаи – завършили през минали години, от чужбина и др. В РУО – Враца ще се извършват и корекции на грешно подадени заявления.
 
Какво е важно да знаете при подаване на документите за участие в приема на ученици?
1. При подреждане на желанията в заявлението за участие в класирането:
  • Кандидатства се за конкретна паралелка, а не за училището като цяло. Изборът на паралелките се осъществява от падащо меню на платформата.
  • Желателно е да се посочат повече желания. Възможно е ученикът да се окаже неприет, ако балът му не е бил достатъчен за желаните от него паралелки, а той не е посочил достатъчно желания. Повечето посочени желания (по реда на тяхната привлекателност за ученика) увеличават шансовете за прием.
2. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, се изисква  само за кандидати за специалности от професии, независимо на кое място е
посочена професионалната паралелка.  
3. Срокът за подаване на документи за участие в първо класиране е от 05 до 07 юли 2022 г. 
4. Данните за балообразуващите предмети от свидетелствата за основно образование и за резултатите от НВО се осигуряват служебно чрез информационната система.
5. Свидетелство за основно образование се представя само от кандидат от друга област или ако ученикът е завършил основното си образование в предходна година и тогава не е
кандидатствал. Кандидатите от други области следва да представят и служебна бележка с резултатите от изпитите.

Класирането се извършва централизирано на областно ниво от РУО – Враца. Ако ученикът е кандидатствал и в други области, е възможно да е приет в повече от една област. 

До 12 юли 2022 г. ще бъдат обявени списъците с приети ученици на първи етап на класиране. Учениците се записват в училището, в което са приети с оригиналите на документите си (свидетелство за основно образование и медицинско свидетелство за професионалните паралелки).  Срокът за записването на приетите ученици на първи етап на класиране е  до 15 юли 2022 г.

Ако ученикът е класиран по второ или следващо желание, но класирането не го удовлетворява, в същия срок (до 15 юли 2022 г.) той може да подаде заявление за участие във втория етап на класирането, в училището, където е класиран. Възможностите в този случай са, да се класира по предходно свое желание или да остане на мястото, на което е приет.

Ученик, който не се запише или не подаде заявление за второ класиране в срок до 15 юли 2022 г., губи мястото си от първото класиране.

Неприетите ученици участват във втория етап, без да подават заявления.

Заявление за участие във второ класиране не може да подаде ученик, класиран по първо желание.

Приети ученици в други области, които избират да се запишат там, не е нужно да уведомяват училището от област Враца, в което са класирани. Тяхното място в училището остава свободно. Освободените от тях места се заемат при второто класиране.

До 20 юли 2022 г. ще се обявят списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

След този етап учениците следва да се запишат в училището, в което са класирани в срок до 22 юли 2022 г., в противен случай губят мястото си.

Заявления за участие в трето класиране се подават online или в училищата, в които има свободни места, в периода 26 – 27 юли 2022 г.

За участие в трето класиране могат да кандидатстват:

  • неприетите ученици, като могат да посочат нови желания (в зависимост от свободните места);
  • нови ученици, които до момента не са участвали в класирането;
  • ученици, които се отказват от класирането си до този момент и се ориентират към останалите свободни места.

Списъците на приетите на третия етап на класиране ще бъдат оповестени на 29 юли 2022 г.

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е на 01 – 02 август 2022 г.

Незаетите места в училищата продължават да се допълват до 10 септември 2022 г. с кандидатстване в самото училище.