Прием на ученици със физически и сензорни увреждания

Ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.
В срок от 05.05.2021 г. до 21.05.2021 г. по куриер, с препоръчано писмо или на място в РУО- Враца се изпраща:
Заявление до председателя на комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства с подредени желания (Приложение №1) – необходимо е да бъде попълнено и подписано.
Служебна бележка, удостоверяваща настаняването в съответната институция – за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип (изпраща се на хартиен носител до Регионално управление на образованието – Враца с препоръчано писмо или по куриер ).
Нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство (изпращат се копия на документите, на хартиен носител до Регионално управление на образованието – Враца с препоръчано писмо или по куриер).