Прием на ученици със хронични заболявания

Учениците по тяхно искане се приемат по документи за профили или специалности от
професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.
Ред и процедура за приемане на документи за учениците с хронични заболявания и с
физически и сензорни увреждания :
1. В срок от 03.05.2022 г. до 21.05.2022 г. родителят/настойникът предварително
се консултира от представител на Комисията в РУО – Враца относно възможностите за
насочване на ученика.

2. Медицинските документи /лична амбулаторна карта, медицински
изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на
районна експертна лекарска консултативна комисия/ се представят за предварителен
преглед и съгласуване при д-р Йоцка Йончева, лекар-педиатър, включен в комисията, с
практика в ДКЦ 1 ет.1, каб. 109. Лекарят преглежда документите и отразява становището си
в съответен документУченици с хронични заболявания, с физически и сензорни
увреждания.
3. Родителят/настойникът и ученикът попълват на място в РУО – Враца
Заявление /по образец/ с подредени желания. При попълването на документите ученикът
представя лична карта.
4. Информацията за срочните оценки на учениците от първия учебен срок се
осигурява служебно от директора на съответното училище, след изискването й от
представител на Комисията.
5. Насочването на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни
увреждания се извършва съгласно Списък на заболяванията за приемане на ученици в
профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ, както и Списък за
насочване на ученици с хронични заболявания, физически и сензорни увреждания и
показаните специалности за прием на ученици след завършено основно образование,
утвърдени от министъра на образованието и науката и министъра на здравеопазването.